CURSUS/EBOOK inhoudINHOUDSOPGAVE cursus Botanisch Tekenen voor Beginners5 PAGINA’S 
Informatie over cursus
             
                         
Inhoudsopgave
             
                         
2 pagina’s materialen met uitleg                    
             
                         
             
LES 1  
6 PAGINA'S 
EERSTE OPDRACHT                                       1 OPDRACHT
             

                         
LIJNEN TEKENEN                                            5 OEFENINGEN
LES 2 
6 PAGINA'S 
DOORDRUKKEN + KADER + METEN             4 OEFENINGEN
             
                         
CONTOUR EN VORM

             

                         
1 video 3.34 min.

LES 3 
5 PAGINA'S 
TOONWAARDEN                             
6 OEFENINGEN
             
                         


LES 4 

5 PAGINA'S 
LICHT EN DONKER                         
4 OEFENINGEN
LES 5 
5 PAGINA'S  
LICHT EN DONKER

             

                         
DICHTBIJ EN VERAF                      
4 OEFENINGEN
LES 6 
5 PAGINA’S 
PERSPECTIEF                                   
5 OEFENINGEN
             

                         
2 video’s totaal 10,39 min.

LES 7 
6 PAGINA'S 
BLADEREN, NERVEN, BLOEMEN
4 OEFENINGEN
             

                         
1 video 8.51 min.

LES 8 
7 PAGINA'S 
TEKENING                                        
3 OEFENINGEN
             
                         
WATERDRUPPELS

             

                         
2 video’s totaal 27.53 min.

LES 9 
5 PAGINA'S 
STUDIEVEL                                       
1 OEFENING
             

                         
OVERBRENGEN TEKENING

LES 10
7 PAGINA’S 
EINDPROJECT                                  
1 OPDRACHT
             
                         
INFO AQUARELLEREN                  

             
----------------- 
------------------------------------------ 
---------------------
             
62 PAGINA’S 
VIDEO’S TOTAAL 50 MINUTEN 
36 OEFENINGEN
             
                         
                                                             
2 OPDRACHTEN  

 Auteur en samensteller cursus: A.M.H. Werker
copyright tekst en afbeeldingen 2016 A.M.H. Werker
Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16) Auteurswet 1912) dient men zich tot de schrijver en uitgever te wenden.
Alle rechten voorbehouden.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de schrijver en samensteller.